نمایشگاه عکس سید جلیل حسینی زهرایی

امروز چهارشنبه 21مرداد جلسه ای در نگار خانه میرک برقرار بود . دراین نگار خانه  عکسهای آقای سید جلیل حسینی زهرایی چند روزی است که روی دیوار است من نیز طبق معمول که سرم درد می کند برای شرکت در چنین جلساتی وشنیدن حرفهای  صاحب نظران عکاسی در این نشست شرکت کردم .وخوشبختانه گرفتاری های معمول ودست و پا گیر وقتم را نگرفت و توانستم به موقع برسم .عکسهای نمایشگاه را دیدم عکسهای جالبی روی دیوار بود .وبه گفته خود عکاس به دلایلی جای بخش اعظمی از عکسها یی که باید روی دیوار می بودخالی بود .من که در چندین سفر عکاسی در کنار این هنرمند با سابقه بوده ام میدانم که در آرشیوش باید کارهای دیجیتال وانالوگ خوبی باشد .زهرایی عکاسی پر کار پر جنب و جوش و توانا یی است در ادامه نشستی با حضور عده ای از عکاسان واساتید عکاسی خبری برگذار شد . در این جلسه آقای بردبارپیرامون عکاسی خبری سخنانی ایراد فرمود آقای بخشی راد بخشی از تجاربش را بیان کرد و آقای خزایی خبر نگار ورزشی در مورد خصوصیات عکس خوب مطالبی را بیان کرد آقای سیاح مطالب ارزنده ای برای عکاسان بیان نمود . آقای محمد رضا لطفی نیز سخنانی در مورد جامعه عکاسی مشهد گفت و آقای زهرایی نیز گلایه هایی از آنچه در جامعه عکاسی مشهد رخ میدهد را بیان کرد . در این جلسه جای برخی گروهها وعکاسان خالی بود و فرصت استفاده از این محفل را از دست دادند .آنچه جالب می نمودحضور اینهمه پیشکسوت همزمان که قطعا هماهنگی وجمع کردن آنها کار آسانی نبوده ولی اتفاق خوبی است که امیدوارم بازهم تکرار شود .     

/ 0 نظر / 19 بازدید